Reklamační řád


Zboží není v pořádku

Vyskytla se u zakoupeného zboží nějaká závada? Na této stránce Vám poradíme, jak na to.

 • Pokud se u zakoupeného zboží vyskytne závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. O reklamaci prosíme hned informujte naší zákaznickou podporu telefonicky +420 736 120 126, či e-mailem info@papamartin.cz.
   Za vadu je považována např. změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
  Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 

 • Reklamované zboží vyčistěte a ujistěte se, že je hygienicky nezávadné.

 • Zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Do balíčku přidejte reklamační list a kopii faktury.

 • Balíček neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

 • Zboží odešlete na naší adresu:
  HOLF centrum s.r.o. - papamartin.cz, Hlavní 47, Hladké Životice 742 47

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. POZOR! Záruční doba NENÍ životnost zboží.

 • Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem.  

 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti HOLF centrum s.r.o., IČ 08771782, se sídlem Hlavní 47, Hladké Životice 742 47 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80758 (dále jen „prodávající“), upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i postup při jejich uplatnění vůči prodávajícímu (dále jen „reklamace“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.papamartin.cz. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.
2. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží vyjadřuje Kupující s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího souhlas.
3. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“). Práva Podnikatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.


II. Uplatnění reklamace

1. Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty nelze reklamaci u prodávajícího uplatnit, ledaže prodávající poskytne kupujícímu u konkrétního zboží záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
3. Kupující je povinen prokázat své právo na uplatnění reklamace, a to předložením originálu či kopie prodejního dokladu, záručního listu, nebo popřípadě také jiným věrohodným způsobem.
4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv mu je existence vady známa. V případě oprávněného uplatnění vady kupujícím neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, kdy je zboží v opravě.
5. Uplatní-li kupující reklamaci, prodávající mu písemně potvrdí, kdy reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
6. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace.


III. Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace. Po marném uplynutí této lhůty době je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou zboží, nebo po předchozím písemném upozornění kupujícího zboží prodat na jeho účet.


IV. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží (Zákonná záruka)

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

V. Práva Kupujícího z vady zboží

1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
2. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.


VI. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy prodávajícím

1. Ustanovení tohoto článku se uplatní na vady zboží, které se vyskytnou v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, u kterých se neuplatní záruka za jakost.
2. Za podstatné porušení povinnosti prodávajícího se považuje taková vada zboží, pro kterou by kupující kupní smlouvu neuzavřel, pokud by tuto vadu předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (dle své volby):

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 VII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností kupujícímu záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, nevyplývá-li ze záručního listu nebo z kupní smlouvy něco jiného.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na případné nepatrné změny v odstínech a charakteru kůže u koženého zboží.

3. Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé mechanickým nebo chemickým poškozením, špatnou údržbou (čištěním) a nestandardním zacházením!  Návod na správnou údržbu naleznete zde.
 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího.
 • Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25.03.2023

Reklamační list

DŮLEŽITÉ
Některé z našich modelů jsou vyráběny z kůže. Kůže je přírodní materiál s originální strukturou. Z těchto důvodů není možné zaručit stejnoměrné zbarvení a strukturu kůže. Pravá kůže se vyznačuje svou jedinečností, postupem času a užíváním se kůže roztahuje a zvláčňuje, mohou se vytvořit také záhyby a vrásky. Vyhrazujeme si právo na případné nepatrné změny v odstínech kůže a charakteru kůže.